Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Descàrrega d'impresos

Ajuda a projectes empresarials generadors d'ocupació (convocatòria 2015)

Annex 1

Annexos

1. Memòria del projecte d'inversió (Annex 2.a)

2. Memòria del projecte d'inversió (annex 2.b)

3. Declaració responsable del no inici de les inversions (Annex 3)

4. Declaració d'altres ajudes obtingudes (Annex 4)

5.Declaració responsable sobre compliment del que preveu la normativa comunitària europea (Annex 5).

6. Declaració responsable de no estar incurs en prohibicions per obtenir la condició de beneficiari de subvencions (Annex 6).

7. Declaració responsable de no estar sotmès en supòsits que impedeixen obtenir la condició de beneficiari d'ajudes en aplicació del que preveu la normativa comunitària europea(Annex 7).

.
.
.