Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
Imagen: .

Carta de servizos electrónicos

A través desta oficina virtual, cidadáns e empresas poden acceder a todos os Servizos de Administración Electrónica que o Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras pon á súa disposición, en cumprimento do establecido na lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.

A oficina virtual, na súa alínea Servizos en Liña , permite interactuar de forma telemática co IRMC, tanto para a presentación de solicitudes de axudas, recursos e demais procedementos comprendidos dentro do seu ámbito de aplicación, como para a consulta do estado de tramitación destes e a recepción de comunicacións e notificacións.

O Instituto dispón dun rexistro electrónico creado pola ORDE ITC/904/2008, do 28 de marzo, que garante fidedignamente todas as transaccións realizadas a través desta Oficina Virtual. Nel anótanse todas as operacións realizadas de entrada e de saída. En cada operación rexístrase a data e a hora oficial española. ORDE ITC/904/2008, do 28 de marzo , que garante fidedignamente todas as transaccións realizadas a través desta Oficina Virtual. Nel anótanse todas as operacións realizadas de entrada e de saída. En cada operación rexístrase a data e a hora oficial española.

Na alínea Descarga de impresos pódense obter os modelos de impreso da solicitude, así como da documentación anexa necesaria para cada tipo de axuda solicitada.