Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Carta de serveis electrònics

A través d'aquesta oficina virtual, ciutadans i empreses poden accedir a tots els serveis d'administració electrònica que l'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres posa a la seva disposició, en compliment d'allò que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

L'oficina virtual, en el seu apartat Serveis en línia , permet interactuar de manera telemàtica amb l'IRMC, tant per a la presentació de sol·licituds d'ajudes, recursos i altres procediments compresos dins del seu àmbit d'aplicació, com per a la consulta del seu estat de tramitació i la recepció de comunicacions i notificacions.

L'Institut disposa d'un registre electrònic creat per l'ORDRE ITC/904/2008, de 28 de març, que garanteix fefaentment totes les transaccions realitzades a través d'aquesta Oficina Virtual. En aquest s'anoten totes les operacions realitzades d'entrada i de sortida. En cada operació es registra la data i l'hora oficial espanyola. ORDRE ITC/904/2008, de 28 de març , que garanteix fefaentment totes les transaccions realitzades a través d'aquesta Oficina Virtual. En aquest s'anoten totes les operacions realitzades d'entrada i de sortida. En cada operació es registra la data i l'hora oficial espanyola.

En l'apartat Baixada d'impresos es poden obtenir els models d'imprès de la sol·licitud, així com de la documentació annexa necessària per a cada tipus d'ajuda sol·licitada.

.
.
.