Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
Imagen: .

Queixas e suxestións

Art. 19 do Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado. As queixas formuladas conforme o previsto neste Real decreto non terán, en ningún caso, a cualificación de recurso administrativo nin a súa presentación interromperá os prazos establecidos na normativa vixente. Estas queixas non condicionan, en modo ningún, o exercicio das restantes accións ou dereitos que, de conformidade coa normativa reguladora de cada procedemento, poidan exercer aqueles que se consideren interesados no procedemento.

Real decreto 951/2005 [PDF] [267 Kb]

O servizo de Queixas e suxestións ten como finalidade a de coñecer a opinión dos usuarios e mellorar a calidade dos servizos que ofrece o Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras.

Formas de presentación

As queixas e suxestións dos cidadáns formularanse indicando nome, apelidos e a forma en que desexe que se efectúen as comunicacións cos datos necesarios para levalas a cabo (domicilio, enderezo de correo, etc.), e deberán estar asinadas.

Presencialmente e por correo postal

O usuario cubrirá e asinará o formulario deseñado para tal efecto.

Por medios telemáticos

As queixas e suxestións presentadas por correo electrónico ou a través de Internet deberán estar subscritas coa sinatura electrónica do interesado.

Acceso á presentación telemática

Lugar de presentación

O seguinte procedemento é de aplicación exclusivamente ás queixas e suxestións relacionadas cos servizos prestados pola Administración do Estado:

IRMC Paseo de la Castellana, 160 28071 Madrid