Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Queixes i suggeriments

Article 19 del Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat. Les queixes formulades d'acord amb allò que preveu aquest Reial decret, no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu i la seva presentació no interromprà els terminis establerts en la normativa vigent. Aquestes queixes no condicionen, de cap manera, l'exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir aquells que es considerin interessats en el procediment.

Reial decret 951/2005 [PDF] [267 KB]

El servei de queixes i suggeriments té com a finalitat conèixer l'opinió dels usuaris i millorar la qualitat dels serveis que ofereix l'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres.

Formes de presentació

Les queixes i suggeriments dels ciutadans es formularan indicant nom, cognoms i la forma en què es desitgi que s'efectuïn les comunicacions amb les dades necessàries per dur-les a terme (domicili, adreça electrònica, etc.), i hauran d'estar signats.

Presencialment i per correu postal

L'usuari emplenarà i signarà el formulari dissenyat a aquest efecte.

Per mitjans telemàtics

Les queixes i suggeriments presentats per correu electrònic o a través d'Internet hauran d'estar subscrits amb la signatura electrònica de l'interessat.

Accés a la presentació telemàtica

Lloc de presentació

El següent procediment és d'aplicació exclusivament a les queixes i suggeriments relacionats amb els serveis prestats per l'Administració de l'Estat:

IRMC Paseo de la Castellana, 160 28071 Madrid

.
.
.